Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej wraz z danymi stron oraz podstawowymi informacjami, dotyczącymi samej czynności, powinny być dostarczone do Kancelarii przed ustalonym z Notariuszem terminem dokonania czynności notarialnej. Przekazanie tych dokumentów i danych umożliwi przygotowanie czynności (przygotowanie projektu aktu notarialnego, projektu aktu poświadczenia dziedziczenia, itp.) oraz znacząco usprawni przeprowadzenie samej czynności notarialnej w Kancelarii.

STWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI

Przy dokonywaniu czynności notarialnej Notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów, to jest: dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu. Przed czynnością należy upewnić się, że termin ważności tych dokumentów nie upłynął, zaś zawarte w nich dane są prawidłowe i aktualne (np. adres zameldowania, noszone nazwisko, wymienione są wszystkie imiona danej osoby). W przypadku, gdy stroną czynności ma być podmiot inny niż osoba fizyczna (np. spółka), konieczne jest również stwierdzenie tożsamości tego podmiotu, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów, np.: odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane stron:

1) Osoby fizyczne
imiona (wszystkie noszone przez daną osobę),
nazwiska (oba człony w przypadku nazwisk dwuczłonowych),
imiona rodziców,
rodzaj, serie i numery dokumentów tożsamości, oraz daty upływu ich ważności,
PESEL,
NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
stan cywilny,
adres zamieszkania,

2) Podmioty inne niż osoby fizyczne
dane osoby lub osób, działających w imieniu podmiotu, to jest:
imiona (wszystkie noszone przez daną osobę),
nazwiska (oba człony w przypadku nazwisk dwuczłonowych),
imiona rodziców,
rodzaj, serie i numery dokumentów tożsamości, oraz daty upływu ich ważności,
PESEL,
stan cywilny (nie dotyczy reprezentacji osób prawnych),
adres zamieszkania,
określenie charakteru, w jakim działa dana osoba (np. pełnomocnik, członek zarządu, wspólnik) wraz z dokumentami potwierdzającymi jego umocowanie (np.: pełnomocnictwo, uchwała, odpis z KRS) oraz dane podmiotu, który jest stroną czynności, to jest:
pełna nazwa/firma, numer rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
umowa spółki/statut (ostatni tekst jednolity umowy spółki/statutu)


KANCELARIA

NOTARIALNA

 NOTARIUSZ

ADRIAN BIADAŁA


ul. Henryka Sienkiewicza 3 lok. 7/1

 15-432 Białystok

Czynne: Pn-Pt: 8:00-17:00

tel./fax 85 679 35 34

tel. kom. 602 633 559


e-mail:

 a.biadala@notariat.bialystok.pl